یکی از روش های جوانسازی پوست تزریق چربی است که اثرات آن ماندگاری بیشتری دارد.

img11
img12
img13
img14
shape15
shape16
تزریق چربی

تزریق چربی

تزریق چربی به صورت

تزریق چربی به صورت

تزریق

تزریق

تزریق صورت

تزریق صورت