img11
img12
img13
img14
shape15
shape16
laser

ليزر موهای زائد يكی از پر مخاطب ترين بخش های كلينيک است ما كوشيده ايم كه با فراهم آوردن جديدترين تكنولوژی ليزر در مجموعه ژاوا خيال شما را براي رسيدن به نتيجه دلخواه آسوده كنيم.

لیزر موهای زائد با بهترین دستگاه موجود یعنی نابلین با دومدل ND.YOG , Alex ، مناسب موهای نازک و ضخیم و پوستهای تیره و روشن