برای پر شدن صورت و داشتن صورتی شاداب تر و پر شدن کات گونه میتوانید از تزریق ژل گونه استفاده کنید.

img11
img12
img13
img14
shape15
shape16
فیلر گونه

فیلر گونه

تزریق فیلر گونه

تزریق فیلر گونه