بوكال فت يك جراحي ساده با بي حسي اما در اتاق عمل استريل است كه ميتواند با كاتي كه بر گونه شما مي اندازد جذابيت چهره شما را دو صد چندان كند در اين جراحي دو كپسول چربي از فضاي لپ خارج ميشوند اين جراحي نقاهت خاصي ندارد و شما به سادگي زيباتر ميشويد

img11
img12
img13
img14
shape15
shape16
نمونه جراحی بوکال فت

نمونه جراحی بوکال فت